12/12/2005

11/12/2005: Des Rafles à Anvers, plus de 100 sans papiers arrêtés...

Sous l' occupation nazie, on appelait cela des rafles, menées souvent en compagnie de la gestapo  ...
RoRo  
 
 
 
 
 
----- Original Message -----
From: CRER Bxl
Sent: Sunday, December 11, 2005 3:17 PM
Subject: Des Rafles a Anvers, plus de 100 sans papiers arretes.Des Rafles a Anvers, plus de 100 sans papiers arretes.
New massive expulsions to the dessert.
Manifestation de St. Nicolas au 127bis
 
Perscommuniqué - Communiqué de presse
 
Plus d'Info sur : http://antwerpen.indymedia.org/
 
De nacht van woensdag 7 op donderdag 8 december voerde de politie een actie die gericht was tegen inbraken in huizen en auto’s. Dit meldt de politie zonder blikken of blozen aan de pers en deelt in één adem mee dat tevens 100 mensen zonder papieren werden opgepakt.  Na een controle van zowat 2.800 mensen.
Dans la nuit de mercredi 7 à jeudi 8 décembre, la police a mené une opération dirigée contre les vols dans les maisons et les voitures.  Ceci fut annoncé par la police à la presse sans sourciller et informe dans le même souffle, que à cette occasion une centaine de personnes sans papiers furent pris.
 
De controles gebeurden op de A12 en in het Centraal station van Antwerpen. We waren getuige van de actie in het centraal station die liep van ongeveer 18.30 u. tot 22.30 u. De politie, lokaal en federaal, stelde zich op in groepjes van 3 tot 4 mensen waarbij zich telkens iemand van DVZ voegde. Ze posteerden zich in de centrale hal aan de verschillende in-  en uitgangen en aan de trappen : zowel binnenkomende als buitengaande reizigers werden gecontroleerd. Iedereen, maar dan ook werkelijk iedereen met een andere huidskleur of ‘on-Vlaamse’ uiterlijke kenmerken werd gecontroleerd op zijn/haar identiteit.
 
Les contrôles ont eu lieux sur l'A12 et dans la gare centrale d'Antwerpen.  Nous avons été témoins de l'opération gare centrale qui s'est déroulée environ de 18h30 à 22h30.  La police, locale et fédérale, s'est placée en petits groupes de 3 à 4 personnes auxquels se joignait chaque fois quelqu'un de l'OE.  Ils se postèrent dans le hall central à différentes portes d'entrée et de sortie et aux escaliers : Tant les voyageurs entrant que sortant furent contrôlés.  L'identité de toute personne, mais alors vraiment toute personne présentant une couleur de peau ou une caractéristique autre que "bien flamand" fut contrôlée.
 
Voor de mensen met uiterlijk, een duidelijk Vlaams profiel, gold dat ongeveer één op twee gecontroleerd werd. Men wilde niet de kans lopen om van racisme beschuldigd te worden deze keer. Op die manier werden in het Centraal Station naar onze schatting zeker een 50-tal mensen zonder papieren opgepakt.
 
Pour les personnes présentant un profil extérieur et évidemment flamand, environ une personne sur deux fut contrôlée.  On ne souhaitait pas courir le risque d'être accusé de racisme cette fois-ci.  De cette manière, d'après nos estimations, certainement une cinquantaine de personnes sans papier furent arrêtées à la gare centrale.
 
De opgepakte mensen zonder papieren worden klaarblijkelijk als zeer gevaarlijk beschouwd : allen werden zij geboeid en met de handen achter de rug door de hal weggeleid naar de busjes die hen naar de Luchtbal brachten. Soms gebeurde dit op een bepaald onzachte manier. Ook een aantal andere, autochtone Vlaamse mensen, die blijkbaar geseind stonden, werden op die manier weggeleid. Zij werden vooral over de andere politiecommissariaten van de stad verspreid.
 
Les personnes sans papiers arrêtées furent clairement considérées comme très dangereuses : ils furent conduits les mains attachées derrière le dos à travers le hall vers un petit bus qui les conduisit vers le Luchtbal.  Il est arrivé que ceci se produisît d'une manière particulièrement peu tendre.  Un certain nombre d'autres personnes autochtone flamandes, apparemment ?inscrites? furent emmenées de cette manière.  Elles furent réparties dans les autres commissariats de la ville.
 
Een actie dus tegen inbraken in huizen en auto’s. In de grote hal van het Centraal Station.  Door middel van identiteitscontrole. Volgens de persmededeling van de politie. Moesten de realiteit en de gevolgen niet zo schrijnend zijn, we vonden het de beste practical joke van de politie in jaren. De ‘inhoud’ van de officiële persmededelingen die de politie verspreid kunnen  in ’t vervolg maar  best met een serieuze korrel zout genomen worden. De uitvoerende agenten en DVZ-ers wonden er in hun onderlinge gesprekken geen doekjes om : ‘illegalen oppakken, daar is ’t om te doen’. Niet meer of niet minder. De gevoerde praktijk bewijst dat ook.
 
Une opération donc visant les vols dans les maisons et les voitures.  Dans le grand hall de la gare centrale.  Au moyen de contrôles d'identités.  Selon le communiqué de presse de la police.  Si la réalité et la suite n'étaient pas aussi criantes, nous pourrions trouver cela une des meilleures farces de la police depuis des années.  Le 'contenu' des communiqués de presse officiels que la police transmet, ne pourront par la suite qu'être prise avec un sérieux grain de sel.  Les agents et les personnes de l'OE ne masquaient pas leurs propose entre eux que "attraper des illégaux", c'est de cela qu'il s'agissait.  Ni plus, ni moins.  La manière d'agir elle aussi le prouve.
 
Terug naar de actie in het Centraal Station. Het betrof hier een doelbewuste en gerichte actie om mensen zonder papieren op te pakken : de 3de op minder dan een week tijd in Antwerpen. Verleden zaterdag 3 december op het De Coninckplein aan de halte van tram 12, vorige maandag 5 december op tram 3 en gisterenavond dus in de hal van het Centraal Station.
 
Retour à l'opération gare Centrale. Elle concernait ici une action ciblée en vue d'arrêter des personnes sans papiers : la troisième en moins d'une semaine à Antwerpen.  Samedi dernier, le 3 décembre, De Coninckplein à l'arrêt de tram de la ligne 12, lundi dernier, 5 décembre sur la ligne de tram 3 et hier soir donc dans le hall de la gare centrale.
 
De stijgende frequentie waarmee deze acties plaats grijpen, de enorme inzet van mensen en middelen, het steeds stijgend aantal mensen dat opgepakt wordt en overgebracht wordt naar gesloten instellingen, de samenwerking tussen het lokaal niveau, het federaal niveau, DVZ en soms andere openbare diensten … getuigen van wel overwogen beleidsvoering. Gisteren wond men er, ondanks de lachwekkende persmededeling van de politie, eigenlijk geen doekjes meer om. Het actief opsporings- en uitwijzingsbeleid is in Antwerpen een feit.
 
La fréquence accélérée avec laquelle ces actions sont menées, l'énorme mise en œuvre en personnes et moyes, le nombre toujours croissant de personnes arrêtées et transférées vers des centres fermés, la collaboration entre le niveau local, fédéral et l'OE et parfois d'autres services publics,.. démontrent de directives bien calculées.  Hier on n'y trouva, malgré le communiqué de presse risible de la police, plus aucun masque à l'opération.  L'action active de recherche et d'expulsion est à Antwerpen un fait.
 
Moeten we de vraag naar de waarde van een bestuursakkoord – dat ook op andere beleidsvlakken genegeerd of omzeild wordt – nog stellen ?
 
……………………
Wie en welke politieke verantwoordelijken sturen dit beleid ? En omgekeerd. Wie en welke politieke verantwoordelijken  controleren nog dit beleid ? De indruk ontstaat alvast dat een aantal diensten, waaronder de Lijncontroleurs, de lokale en de federale politie en DVZ behoorlijk op basis van sterken onderlinge samenwerking en gedeelde agenda, op eigen houtje opereren. Zowel deze indruk, vooralsnog niet ontkracht door politici, als het straal negeren van een bestuursakkoord zijn ontoelaatbare evoluties in een democratie.
 
Qui et quels responsables politiques donnent ces ordres? Et inversement? Qui et quels responsables politiques contrôlent encore ces ordres?  L'impression en ressort évidemment qu'une série de services, dont les contrôleurs de De Lijn, la police locale et fédérale et l'OE opèrent-il sur base d'une collaboration et avec des agendas partagés de leur propre fait? Cette impression, pas encore démentie par la politique, sont des évolutions inacceptables dans une démocratie.
 
Ondertussen wordt in dit landsgedeelte over de kern van het vraagstuk, de migratie in een neoliberale, geglobaliseerde wereldorde en hoe daar op een menselijke en solidaire wijze mee omgaan, door deze politieke generatie, op enkele uitzonderingen na – Groen! als partij in zijn geheel, de kleinlinkse partijtjes en individuen binnen de SP.A - niet meer nagedacht of gedebatteerd. En laten zij conservatief rechtse stromingen niet alleen het debat bepalen, maar ook hun beleid voeren.  Voor de menselijke ellende en de mensonwaardigheid die dit beleid met zich meebrengt, kijken ze de andere kant op. Steken, van ’t niveau van districtsraadslid tot parlementair,  als struisvogels hun kop in ’t zand. We noteren het en we zullen ons ertegen blijven verzetten.
 
Prière de signer en masse la petition contre les raffles à Anvers.
 
"Oui, je signe" Nom, fonction et organisation 
et envoyer à basta.org@telenet.be 
 
 
New massive expulsions to the dessert. Nuevas expulsiones masivas al desierto
 
Motivated after the Barcelona Summit, now is Algeria expelling hundreds or
thousands of persons. I think those persons are being abandoned in no-man´s
land. If somebody knows any organization working in the borders of
Mauritania, Mali or Niger with Algeria, it would be nice if they can try to
reduce the number of dead people. If I am wrong, I am sorry and happy.
Best regards,
Fernando Herrera

Motivados tras la Cumbre de Barcelona, ahora es Argelia la que está
expulsando cientos o miles de personas. Creo que el procedimiento será
dejarles en tierra de nadie en la frontera. Si alguien conoce alguna
organización trabajando en las fronteras de Mauritania, Mali o Niger con
Argelia, estaría bien si pudieran intentar reducir el número de muertos. Si
me equivoco, lo siento y me alegro.
Saludos,
Fernando Herrera
_____________________________________________
ZPAJOL liste sur les mouvements de sans papiers zpajol@rezo.net

SAINT NICOLAS AU CENTRE FERME 127BIS
 
Video sur :  http://www.cemab.be/news/2005/12/567.php
 
Nous étions une bonne centaine à marcher vers le centre fermé 127bis ce dimanche 4 décembre 2005 sous une pluie battante, pour manifester notre solidarité aux parents et enfants enfermés dans le centre fermé 127bis à, l’occasion de la Sait Nicolas. Un groupe de six personnes, dont quatre parlementaires, une membre de la Ligue des droits de l’Homme, un membre de la CRER (Coordination contre les rafles, les expulsions et pour la régularisation), ont pu visiter le centre, pour distribuer les nombreux jouets amenés par les manifestants et donner les cartes téléphoniques aux parents qui n’ont aucune autre possibilité d’un contact avec l’extérieur.
 
Nous sommes rentrés dans le centre après contrôle d’identité. Nous n’avons            pas pu amener les jouets qui devaient d’abord être fouillés par les gardiens         ( armes cachées, terrorisme ????).  Mais nous avons fait le tour des trois      pavillons où sont  hébergés 58 enfants et une centaine d’adultes. 
L’ambiance et la pauvreté y sont indescriptibles. Toutes les portes                          sont verrouillées et nous étions accompagnés par des gardiens tout au long               de la visite. Les personnes des trois pavillons ne peuvent avoir aucun                  contact entre eux.
Dès notre arrivée dans les pavillons, nous avons été assaillis par des mamans en pleures avec leurs enfants dans les bras ou à la main. Des salles tristes, des barreaux aux fenêtres, aucune décoration, 3 tables, une dizaine de chaises ou une trentaine de familles passent leur journée.
Un papa déplore le fait que les enfants soient dans des atmosphères enfumées, mauvaise pour les poumons. Une maman Tchétchène vient me dire que depuis qu’elle est là elle trouve son bébé de 4 mois triste. Elle demande de l’aide, pour son enfant. Un homme sort de sa poche une attestation médicale indiquant la maladie dont il souffre et ne comprend pas qu'il ne puisse être traité.
 
Ce qui nous a le plus frappé était ce petit garçon de 5 ans, qui attaché aux barreaux criait aux manifestants à l’extérieur pendant deux heures, sans interruption : « LIBERTE, LIBERTE, LIBERTE, LIBERTE «
Nous n’osons pas imaginer l’état psychologique de cet enfant après notre départ.
 
Des familles sont là depuis parfois plusieurs mois. La majorité des enfants sont nés en Belgique et les familles résident pour beaucoup de 3 à 8 ans en Belgique. Les enfants ont été retirés de l'école pour être enfermés. Beaucoup ont été arrêtés lors d’une convocation à l’Office des étrangers. Beaucoup n’ont pas d’avocat ou un avocat fantôme dont ils n’ont jamais de nouvelles.
Des manifestants, restés à l’extérieur, tapaient pendant deux heures sur les grillages hauts de 4 mètres en pleurant et criant, traumatisés.
Nous remercions les parlementaires et la Ligue de leur présence. Nous pensons que certains étaient là par esprit « humanitaire » plutôt que politique mais nous  exigeons qu’il fasse leur travail de politiciens pour interpeller les instances sur cette situation. Nous exigeons que l’ensemble du gouvernement prenne ses responsabilités Nos objectifs sont loin d’être humanitaires.
 
Nous protestons fermement contre l’existence de centres fermés, que l’on compare souvent à des prisons et que nous avons pu constater être pires que des prisons avec en plus des enfants !!!! Pourquoi ces gens là n’ont pas droit à des endroits un peu plus « humanisé » : Ségrégation cela s’appelle. 
Nous exigeons que les demandeurs d’asile soit traité dignement, qu’ils ne soient plus mis dans des camps,qu’ils aient droit au logement, travail, santé, éducation tout au long de leur procédure. 
Nous exigeons que le droit de défense soit appliqué pour tous. Trop souvent on est témoin de personnes arrêté lors d’une convocation banale à l’office d’étrangers ou ils se  rendent de bonne foi. On ne leur donne même plus l’occasion d’argumenter leur demande d’asile ou de régularisation  Ils seront expulsés sans droit aux recours, sans  analyse sérieuse de leur demande. 
Nous n’accepterons jamais l’enfermement d’hommes, de femmes, et d'enfants juste parce qu'ils n’ont pas les bons papiers. Ils ont fui des situations de détresse extrême et ont choisi la Belgique, pays qu’ils croyaient démocratique et accueillant. 
Nous avons appris que de nouvelles ailes  vont être réservées à des familles dans les centres fermés de Vottem et de Merksplas et que notre gouvernement compte intensifier cette politique d’expulsion/exclusion de personnes sans droits. 
Des manifestations de ce genre  apportent un énorme réconfort aux personnes enfermées, c’est ce qu'ils nous disent, mais la question reste posée: en quoi ces actions pourraient changer la nouvelle politique belge et européenne des plus répressives, bafouant les droits élémentaires de chacun. , belge ou immigrant
Nous pensons que ces comportements sont des comportements racistes, qu’une nouvelle ségrégation s’installe dans nos pays de toutes les personnes démunies , que leurs droits sont bafoués systématiquement et intentionnellement . Il est plus que temps de réagir contre ce dangereux tournant de notre système dans lequel est réprimé, enfermé ou torturé tout ce qui dérange.
 
CRER : Coordination contre les Rafles , les Expulsions et pour la Regularisation
C.R.E.R. – Bruxelles : INFO  -  http://regularisation.canalblog.com/ -
Tél : 0496 40 33 09 - 0473 62 87 33
Liens CRECF http://www.fortress-europe.org/
Pétition pour la suppression des centres fermés -  http://www.stopcentresfermes.be/

Soutien a la CRER au N° Triodos  :  523 - 0801898 - 74

00:12 Écrit par Roger Romain, a/conseiller communal, B6180 Courcelles, Belgique | Lien permanent | Commentaires (0) | |  Imprimer | | |

Les commentaires sont fermés.